WordPress ReCaptcha Save Changes

Chống spam WordPress comment bằng plugin Akismet và ReCaptcha

Mặc định WordPress cho phép người dùng bình luận bên dưới mỗi bài viết. Bình luận là cách để bạn tương tác với độc giả và nhận tư vấn từ họ. Thật không may, bình…

106 Likes Comment